Condiții de serviciu pentru școli

Drepturile și obligațiile reciproce ale școlii și ale operatorului care decurg din utilizarea aplicației sunt reglementate de următorii termeni și condiții.

 1. Definiție
  1. În acești termeni și condiții:
   1. „Operator” este compania Salmondo CZ, s.r.o., IČ: 05588600, cu sediul social la Tábor 2333/8, 616 00 Brno, compania este înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul de fișier C 96438 de la Tribunalul Regional din Brno.
   2. „Aplicație” înseamnă o aplicație web numită Salmondo, dintre care principalele funcționalități includ managementul dezvoltării personale și diagnosticul de carieră, care este disponibil pe site-ul www.salmondo.cz.
   3. „GTC” înseamnă acești Termeni și condiții generale ale Serviciului Salmondo.
    „Cod civil” înseamnă Legea nr. 89/2012, Cod civil, modificată.
   4. „Contract” înseamnă un contract încheiat între Școală și Furnizor, al cărui obiect este furnizarea unei Licențe de utilizare a cererii de către Școală în condițiile specificate în prezentele CGC.
   5. „Licență” înseamnă o licență neexclusivă pentru a utiliza Aplicația în condițiile prezentelor CGV.
   6. „Sublicență” înseamnă autorizarea de a utiliza Aplicația furnizată unei terțe părți (Utilizator final) în condițiile prezentelor CGV.
   7. „Școală” înseamnă o persoană juridică care desfășoară activitate pedagogică care utilizează Aplicația pentru a furniza Utilizatorilor Finali.
   8. „Utilizator final” înseamnă o persoană fizică cu vârsta de peste 13 ani care utilizează Aplicația pe baza unei Sub-licențe acordate de Școală și care este, de asemenea, elev, student, angajat al Școlii, altele decât cele autorizate să acționeze în numele Școlii sau alte persoane autorizate de școală.
   9. „Părți contractante” înseamnă școala și operatorul.
   10. „Cont de utilizator” înseamnă partea nepublică a Aplicației care este accesibilă Școlii sau Utilizatorului final după introducerea informațiilor de conectare.
   11. „Informații de conectare” înseamnă o combinație unică de conectare și parolă a unei școli sau a utilizatorului final pe care școala sau Utilizatorul final o introduce în Baza de date a aplicațiilor atunci când configurează sau configurează un cont de utilizator prin intermediul aplicației sau Școala sau Utilizatorul final îl pot schimba în setările aplicației.
   12. „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) date).
   13. „Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal” înseamnă Legea nr. 101/2000 Coll. Privind protecția datelor cu caracter personal, modificată.
 2. Procesul de încheiere a unui contract privind utilizarea Cererii în timpul înregistrării de către Operator
  1. Procesul de încheiere a unui contract privind utilizarea Cererii în timpul înregistrării de către Operator
  2. Înregistrarea școlii poate fi efectuată la cererea părții interesate de către operator (mai ales în cazul conturilor de utilizator pentru reprezentanții școlii).
  3. Cererea pentru crearea unui cont de utilizator și furnizarea datelor necesare de către solicitant este o propunere de încheiere a acordului de către solicitant pentru contul de utilizator.
  4. Înregistrarea contului de utilizator reprezintă acceptarea propunerii de încheiere a contractului de către operator.
  5. Înregistrarea școlii se poate face și prin modificarea permisiunilor Utilizatorului unui cont de utilizator existent creat în conformitate cu Termenii și condițiile pentru utilizatori individuali, la solicitarea utilizatorului respectiv.
  6. După înregistrarea de către operator, contul de utilizator este inactiv și contractul este eficace numai în măsura în care se referă la menținerea contului de utilizator în baza de date (stocarea datelor de autentificare).
  7. Contul de utilizator este complet activ după prima autentificare a școlii, la care Școala este de acord și cu aceste GTC. Dacă contul nu este activat - înregistrarea Școlii și acordarea consimțământului - în termen de 1 an de la solicitarea Școlii, operatorul are dreptul de a elimina contul de utilizator.
 3. Utilizarea aplicației
  1. Operatorul acordă școlii o licență în măsura și în condițiile specificate în mediul utilizator al aplicației, specificat în special pentru tipul dat de cont de utilizator, posibil convenit separat.
  2. Școala se angajează să plătească operatorului o taxă în suma menționată în oferta de preț sau convenită separat pentru acordarea Licenței.
  3. Operatorul are dreptul să asigure executarea contractului (de exemplu, să pună la dispoziție partea sau funcționalitatea aplicației) numai atunci când remunerația pentru Licență este plătită și dacă Școala nu plătește remunerația completă a Licenței. fără alta de la început.
  4. Școala are, de asemenea, dreptul de a acorda o licență utilizatorului final fără acordul operatorului. Școala nu are dreptul să acorde o Sub-licență terților, în afară de Utilizatorul final. Operatorul are dreptul de a suspenda, schimba și / sau face ca Aplicația sau partea sa să fie folosită de școală și / sau de utilizatorii finali în orice moment, din orice motiv.
  5. După expirarea Licenței, Operatorul are dreptul de a dezactiva complet sau parțial contul de utilizator al școlii.
  6. După expirarea perioadei pentru care Școala a acordat o licență utilizatorului final, operatorul are dreptul să dezactiveze integral sau parțial contul de utilizator final.
  7. Școala are dreptul de a utiliza Aplicația și de a pune Cererea la dispoziția Utilizatorilor finali în condițiile Contractului într-o versiune actualizată disponibilă de pe adresa de internet relevantă.
  8. Atunci când utilizează Aplicația, Școala se angajează să acționeze în așa fel încât nici ea, nici Operatorul să nu sufere daune prin utilizarea Aplicației și să se angajeze în continuare să instruiască Utilizatorii finali cu privire la utilizarea Aplicației.
 4. Baza de date
  1. Școala nu are dreptul să utilizeze Aplicația cu mașină (în special prin așa-numitele roboți software) pentru a extrage baza de date asociată Aplicației și se angajează să angajeze Utilizatorii finali cu această obligație.
  2. Școala și operatorul sunt de acord că orice date introduse de școală sau de utilizatorul final în baza de date a aplicațiilor sunt părți ale bazei de date colectate de operator și devin parte a bazei de date a operatorului fără a da școlii sau utilizatorului final niciun drept asupra bazei de date a aplicației.
  3. Părțile contractante sunt conștiente, declară în mod constant și fac indiscutabil faptul că cererea îndeplinește condițiile din secțiunea 562 (2) din Codul civil, adică înregistrările de date din cerere și baza de date a acesteia ca sistem electronic sunt fiabile și sunt executate sistematic și secvențial și protejate împotriva modificărilor.
 5. Date personale și cookie-uri
  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților și angajaților de către Operator este reglementată în documente separate „Principiile prelucrării datelor cu caracter personal” și „Declarația privind utilizarea cookie-urilor”, care sunt disponibile pe site-ul operatorului.
  2. Pe baza acestor GBT și a Acordului, Operatorul oferă Școlii posibilitatea de a utiliza Aplicația, ale cărei funcționalități principale includ managementul dezvoltării personale și diagnosticarea carierei utilizatorului final. În acest context, gestionează datele personale ale Utilizatorilor finali, care vor fi puse la dispoziția operatorului de către școală. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în sensul GDPR și în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
  3. Toate drepturile și obligațiile școlii și ale operatorului referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator ca un procesator pentru școală în calitate de operator sunt reglementate de Termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, care fac parte integrantă din prezentul acord.
 6. Răspunderea pentru daune
  1. Prezenta școală renunță în mod expres la dreptul la o compensație din partea operatorului în mod neintenționat sau nu din cauza neglijenței grave cauzate de Operator cu încălcarea oricărei obligații a Operatorului care rezultă din Contract în legătură cu executarea Contractului sau de la aceste CG.
 7. Schimbarea GTC
  1. Școala recunoaște că Operatorul încheie Contractul în desfășurarea obișnuită a unui număr mai mare de persoane și, potrivit naturii lor, Contractele obligă pe termen lung să efectueze din nou același tip cu referire la aceste CG. Părțile contractante fac de necontestat faptul că natura obligațiilor operatorului în temeiul prezentei CGT urmează și a fost necesară o modificare ulterioară a acestor CGV înainte de încheierea Contractului.
  2. Părțile contractante sunt de acord că Operatorul poate modifica aceste CGV într-o măsură rezonabilă. Versiunea curentă a acestor GTC va fi întotdeauna menționată pe site-ul operatorului. În cazul în care Operatorul modifică GTC într-o măsură semnificativă, modificările la Școală vor fi notificate printr-un mesaj de e-mail trimis la adresa de e-mail introdusă de Școală în Aplicație.
  3. În caz de dezacord cu schimbarea GTC, școala are dreptul să informeze Operatorul despre dezacord și să propună versiunea sa a modificării GTC. Operatorul va ține cont de propunerea școlii și o va încorpora în GBC sau va păstra versiunea GBC propusă de operator. Dacă Școala nu este de acord cu redactarea finală a CGT, Școala are dreptul să respingă modificările GTC și să rezilieze angajamentul relevant dintre aceasta și Operator la notificarea a două luni calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii notificării. suficient pentru a furniza servicii similare de la o altă entitate.
  4. În cazul în care un nou acord este încheiat cu un cont de utilizator existent (adică reînnoirea sau extinderea contului de utilizator), acest acord va fi guvernat de CGT modificat la data încheierii acestui acord.
 8. Legea aplicabilă
  1. Legea aplicabilă pentru Contractul alcătuit din aceste GBTC sau relații juridice care apar în legătură cu Contractul (inclusiv obligațiile de compensare a prejudiciului cauzat de încălcarea obligațiilor din Contract sau de a emite o îmbogățire nedreaptă) este ordinea juridică cehă (cu excepția normelor privind conflictul de legi de drept internațional privat).
  2. Instanțele din Republica Cehă au competența de a soluționa litigiile referitoare la obligațiile care decurg din contract sau referitoare la relațiile care au legătură cu contractul, inclusiv obligațiile de compensare a prejudiciului cauzat de încălcarea obligațiilor din contract sau de a emite îmbogățiri nedrepte. Nu este acceptată competența altor instanțe.
 9. Eficacitate
  1. Aceste GBT intră în vigoare și intră în vigoare la 8 mai 2019